Bestel voor 15U, dan kan uw bestelling de volgende werkdag al gratis geleverd worden!

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
HOAK BVBA
Mechelsesteenweg 215
2018 Antwerpen
0720668131

Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

2. Prijzen en aanbiedingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan gebeuren op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure. De datum van creditering van de bankrekening van HOAK BVBA geldt als datum van betaling. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is HOAK BVBA gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Alle aanbiedingen van HOAK BVBA zijn vrijblijvend en HOAK BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen de zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door HOAK BVBA.

3. Aanvaarding van de bestelling.
HOAK BVBA is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door HOAK BVBA bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart.
HOAK BVBA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Alle productinfo, prijszettingen en orderinformatie blijven te allen tijde onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen en correcties.

4. Levering.
De door HOAK BVBA opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Leveringen, bij Fiz Brandhout, worden steeds uitgevoerd met een kooiaap, indien niet anders vermeld. Het plaatsen van het hout op de gewenste plaats moet steeds besproken worden met de chauffeur op dag van levering. Fiz Brandhout verbindt zich enkel toe aan het afleveren van het hout voor het huis op de stoep. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijving van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
De verantwoordelijkheid voor fout doorgegeven leveringsadressen ligt volledig bij de Koper en kunnen extra kosten veroorzaken.
Bij niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Klachten.
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gericht te worden aan HOAK BVBA via: info@fizbrandhout.be

6. Waarborg.
De waarborg van HOAK BVBA beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg m.b.t. consumentenkoop, allebei voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
HOAK BVBA staat alleen in voor schade die het gevolg is van een grove fout of opzet. HOAK BVBA is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, mogelijks geleden door de Koper. Schade veroorzaakt door transport dient te worden vereffend bij de desbetreffende transportfirma.

7. Verzakingsrecht.
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven (7) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. In geval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar HOAK BVBA, Mechelsesteenweg 215, 2018 Antwerpen te België, inclusief vermelding van het ordernummer.

8. Overmacht.
HOAK BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van zijn engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van HOAK BVBA afspelen. Inbegrepen daarin zijn: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport, die HOAK BVBA en/of leveranciers van HOAK BVBA raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan onder geen enkel beding worden beschouwd als een verzaking van HOAK BVBA om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

9. Persoonsgegevens.
Het plaatsen van een bestelling op de site van HOAK BVBA betekent dat de Koper officieel instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zijnde o.a.: beheer van het klantenbestand, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van het financieel solvabel zijn. De verwerking van persoonsgegevens voor promoties, gepersonaliseerde reclame en/of andere marketing gerelateerde doelen zal enkel gebeuren indien de Koper zijn uitdrukkelijk akkoord geeft tijdens het afhandelen van het bestellingsproces.
HOAK BVBA zal de persoonsgegevens niet overmaken aan derden. De Koper behoudt te allen tijde het inzage- en verbeteringsrecht van zijn persoonsgegevens.
De Koper heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. Voor meer informatie kan de Koper contact opnemen met de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

10. Bewijs.
Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken Partijen het elektronisch bewijs.

11. Diversen.
Indien een artikel in deze algemene voorwaarden nietig verklaard wordt, dan geldt deze nietigheid geenszins voor de overige artikelen.
HOAK BVBA is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.

12. Toepasselijk recht.
Alle overeenkomsten afgesloten met HOAK BVBA worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.